Målgruppe og visitation

Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgeren har behov for varig hjælp og støtte til praktiske gøremål, samt til at vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Bofællesskabet Kærsangervej henvender sig til en bred aldersgruppe. 

Visitation til Bofællesskaberne Kærsangervej foretages af visitationsafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder inden for målgruppen i Bofællesskaberne Kærsangervej. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Læs mere om visitation samt indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer: Information og vejledning

Sidst opdateret: 09.06.2018